VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Cô-lô-se 1:27; Cô-lô-se 3:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2013; 303 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 15:54:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/3/2013; 284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 18:57:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/18/2014; 265 xem
Xem lần cuối 1/16/2022 18:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 752 xem
Xem lần cuối 1/1/2022 10:51:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 42:18-43:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/2/2014; 272 xem
Xem lần cuối 1/16/2022 3:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:05-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 753 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 16:51:57
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/26/2009; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 1:46:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/11/2007; 512 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 0:15:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/10/2008; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 3:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/2/2006; 534 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/1/2022 4:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1032 / 1059  Tiếp  Cuối

1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.