VietChristian
VietChristian
svtk.net
Mác 14:12-26
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:10/15/2023; 69 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 19:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/13/2023; P: 8/21/2023; 161 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 5:16:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/1/2023; P: 10/3/2023; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 2:50:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:7/14/2016; P: 7/22/2016; 4328 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 19:44:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6-7; Rô-ma 8:1-3; Ê-phê-sô 2:14-18; Giăng 16:33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/18/2022; P: 12/20/2022; 553 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 9:17:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2022; P: 12/30/2022; 529 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 12:55:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:6-7a
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/27/2023; P: 9/2/2023; 138 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 17:24:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:6-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/10/2023; P: 9/11/2023; 125 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 4:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-45
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/4/2022; P: 12/8/2022; 567 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 0:43:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-22
Mục Sư Nguyễn Tuấn Anh
C:7/30/2023; P: 8/3/2023; 187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 23:38:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 1167  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.