VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Châm-ngôn 20:1-12; Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2022; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 9:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/29/2021; P: 9/3/2021; 544 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 1:6:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 2403 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 15:17:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 1577 xem 34 lưu
Xem lần cuối 5/25/2022 3:11:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/26/2021; P: 9/29/2021; 484 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 22:58:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:3; 1 Ti-mô-thê 3:8-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/28/2022; 49 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 23:11:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/19/2021; P: 9/23/2021; 495 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 22:56:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/19/2022; 183 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 10:23:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/10/2021; P: 10/14/2021; 450 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 23:36:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:6-18; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2022 5:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 1083  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.