VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Giăng 5:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2024; P: 6/24/2024; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 6:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117:19-29; Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/3/2024; P: 3/8/2024; 639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 23:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:1-49; 1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2024; P: 7/2/2024; 53 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 17:31:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/19/2024; P: 5/23/2024; 231 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2024 1:9:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/13/2024; 132 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/11/2024 7:24:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 613,17a; 1 Giăng 3:2-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/9/2024; P: 6/10/2024; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 18:26:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/5/2024; P: 5/10/2024; 297 xem 8 lưu
Xem lần cuối 39.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:13-14; Thi-thiên 51:1-13,16-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/5/2024; P: 5/10/2024; 291 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 9:55:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 108 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 16:53:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/28/2024; P: 5/3/2024; 313 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2024 7:11:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 1195  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.