VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Giăng 24:13-25
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 883 xem
Xem lần cuối 9/17/2021 2:7:30
Xem  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/19/2004; 698 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2021 18:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/27/2014; 293 xem
Xem lần cuối 9/13/2021 23:44:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/10/2005; 664 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/9/2021 18:30:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 882 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 14:32:29
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/7/2010; 473 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 14:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:6-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 881 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 11:17:57
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/22/2015; P: 3/23/2015; 266 xem
Xem lần cuối 9/18/2021 5:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 52:17-53:12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/25/2014; 299 xem
Xem lần cuối 9/11/2021 8:8:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2013; 350 xem
Xem lần cuối 9/14/2021 19:54:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  981 / 1040  Tiếp  Cuối

971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.