VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:29:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 482 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 8:3:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/7/2019; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:6:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/3/2019; P: 2/6/2019; 492 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:21:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 274 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 192 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 20:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 661 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 119 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 0:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 10:8:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 99 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:7:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.