VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ca-thương 3:1-23
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 226 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:44:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:1-11
Pastor Evan Lee Dahl
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 84 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 2:42:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 123 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 6:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:59:48
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:32-33; Ê-phê-sô 4:22-23; Cô-lô-se 3:23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 96 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 10:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 69 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 9:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 11:24:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34; 1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 108 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 3:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/17/2020; 78 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 1:20:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 968  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.