VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 17:34-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/13/2020; 192 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 10:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2020; P: 9/13/2020; 259 xem 5 lưu
Xem lần cuối 27.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/6/2020; P: 9/12/2020; 432 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 7:31:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:23-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/6/2020; P: 9/12/2020; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 19:10:8
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/30/2020; P: 9/10/2020; 417 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:23:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:23:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:3-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 252 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 11:37:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 5:20,23,24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 13:1:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:10-13:4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 3:56:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/6/2020; P: 9/8/2020; 79 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 2:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 987  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.