VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 3:14:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 125 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 2:31:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 10:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 194 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 12:16:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 331 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 1:19:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 78 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 22:14:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:24-25,37-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/19/2019; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 20:18:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 12:4-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 9:14:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 7:2; Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 60 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 1:5:17
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:2-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/11/2019; P: 8/16/2019; 100 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 18:1:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 926  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.