VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 56 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:1:9
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 650 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:18:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/27/2019; P: 1/28/2019; 173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 23:1:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/27/2019; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 19:13:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2019; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 13:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 247 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:27:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/27/2019; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 12:33:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/27/2019; 83 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 18:44:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24; Cô-lô-se 3:5-10
Mục Sư Chương Thanh Hải
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 51.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.