VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 7:25:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/10/2019; P: 4/3/2019; 67 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 5:53:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/31/2019; P: 4/3/2019; 411 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 13:23:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 31.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 45 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 9:29:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 267 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:8:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 32.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17; Mác 10:46-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2019; P: 4/1/2019; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 318 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 8:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.