VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Châm-ngôn 18:19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/8/2020; P: 3/17/2020; 59 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 2:38:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/8/2020; P: 3/17/2020; 37 xem
Xem lần cuối 4/5/2020 5:2:48
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:25-28
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 11:7:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:34; 1 Phi-e-rơ 4:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/1/2020; P: 3/15/2020; 111 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 0:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 280 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 10:25:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-27
Pastor Hồ Long
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 253 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 12:30:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11: 23-25
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 169 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 5:51:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 375 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 7:50:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-7; Giê-rê-mi 17; 1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 490 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 5:50:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 3:12-22; Các Quan Xét 20:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 0:59:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 956  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.