VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2208 xem 38 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 18:14:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2151 xem 28 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 18:21:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2434 xem 49 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 18:24:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1747 xem 26 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 18:20:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2085 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 0:24:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2950 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 18:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1529 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 11:40:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2569 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 13:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1398 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 0:16:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1100 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 11:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  924 / 973  Tiếp  Cuối

914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.