VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ê-phê-sô 6:1-3; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Ê-sai 49:15
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 3251 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 23:3:42
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:18-21; 2 Ti-mô-thê 1:3-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2285 xem
Xem lần cuối 2/4/2020 19:34:59
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1453 xem
Xem lần cuối 1/21/2020 17:44:21
Đọc  Chia sẻ
Xa-cha-ri 26:17-29; 1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2737 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/5/2020 9:20:4
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2752 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 22:53:19
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1376 xem
Xem lần cuối 2/8/2020 22:30:42
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2182 xem
Xem lần cuối 2/11/2020 9:57:26
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1663 xem
Xem lần cuối 1/22/2020 0:37:20
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2666 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 21:17:51
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1983 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 16:25:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  939 / 948  Tiếp  Cuối

929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.