VietChristian
VietChristian
nghe.app
Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-42
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1318 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/30/2022 9:42:31
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1206 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/30/2022 23:30:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-8:2
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1143 xem 7 lưu
Xem lần cuối 46.29 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1080 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/8/2022 10:32:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1241 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 11:18:8
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1229 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/7/2022 15:42:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:01-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2022 16:0:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1387 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/25/2022 13:17:17
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 980 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2022 7:37:11
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 911 xem
Xem lần cuối 8/4/2022 14:44:21
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1075 / 1094  Tiếp  Cuối

1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.