VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ê-phê-sô 6:13-17b; Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/23/2024; P: 6/25/2024; 128 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 4:33:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2024; P: 6/24/2024; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 6:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-16
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/23/2024; P: 6/24/2024; 54 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2024 4:26:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:1-4
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/16/2024; P: 6/20/2024; 94 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 11:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:5-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2024; P: 6/20/2024; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 8:26:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 260 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/13/2024 22:22:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; 1 Cô-rinh-tô 10:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 41 xem
Xem lần cuối 7/12/2024 8:12:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 56 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 21:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 15:1-3; 2 Các Vua 15:1-3
Truyền Đạo Lê Quang Phong
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 69 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 18:27:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/16/2024; P: 6/19/2024; 108 xem
Xem lần cuối 7/13/2024 16:53:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 1195  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.