VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 17:14-20
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 78 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 15:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 37 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:24:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:31-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/18/2020; P: 4/19/2021; 68 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 19:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/11/2021; P: 4/17/2021; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 16.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/11/2021; P: 4/16/2021; 381 xem 10 lưu
Xem lần cuối 25.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Phan Minh Hội
C:4/11/2021; P: 4/13/2021; 269 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 21:38:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/11/2021; P: 4/12/2021; 224 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:17:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/11/2021; P: 4/12/2021; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/11/2021; P: 4/12/2021; 122 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 17:4:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/11/2020; P: 4/11/2021; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 16:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 1021  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.