VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 599 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:7-19
Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:6/30/2014; 1792 xem 38 lưu
Xem lần cuối 3.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 1730 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:13-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/8/2013; 400 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17
Mục Sư Ngô Thành Tâm
C:5/24/2008; 2734 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 390 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/29/2009; 1717 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 54:1-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1108 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 138  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.