VietChristian
VietChristian
nghe.app

Gia-cơ 1:22
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/13/2019; 190 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3863 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2009; 387 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:17-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.37 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-31
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 63 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/22/2017; 668 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Pastor Doug Kellum
C:12/4/2011; 408 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 191 xem
Xem lần cuối 3.80 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 7:24-30
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/13/2012; 946 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 155  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.