VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 324 xem 8 lưu
Xem lần cuối 37.23 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/25/2019; 36 xem
Xem lần cuối 1.62 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 426 xem
Xem lần cuối 2.24 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/21/2013; 1288 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34
Mục Sư Lê Tự Hiển
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 408 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/20/2014; 1712 xem 29 lưu
Xem lần cuối 3.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/10/2009; 761 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:09; Rô-ma 14:17-19
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:10/19/2008; 3996 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:19-31; Phi-líp 3:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2010; 1042 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/24/2019; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 171  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.