VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/9/2011; 680 xem 6 lưu
Xem lần cuối 19.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:18-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/24/2013; 801 xem 2 lưu
Xem lần cuối 33.78 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-55
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/7/2008; 2015 xem 5 lưu
Xem lần cuối 40.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 1597 xem 24 lưu
Xem lần cuối 47.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/18/2016; P: 10/23/2016; 410 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 11 xem
Xem lần cuối 7.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16-18
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 1105 xem
Xem lần cuối 9.00 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/20/2013; 1331 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 1264 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 1/10/2020; 571 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 138  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.