VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/13/2013; 2125 xem 23 lưu
Xem lần cuối 17.38 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 67 xem
Xem lần cuối 40.38 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6; Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/24/2013; 2470 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1865 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2013; 1771 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25; Sáng-thế Ký 3:20-24; Sáng-thế Ký 4:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/13/2012; 1319 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/3/2013; 622 xem
Xem lần cuối 4.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/13/2019; 234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/29/2013; 1247 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 290  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.