VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 21:23-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/22/2014; 395 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:52:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:50:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 891 xem
Xem lần cuối 12/1/2020 0:50:35
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 2060 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:49:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/21/2014; 661 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/23/2011; 467 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/4/2010; 1088 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:48:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16; Rô-ma 8:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2011; P: 12/25/2015; 652 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:47:47
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/12/2014; 794 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:41:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2013; 271 xem
Xem lần cuối 12/1/2020 0:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  124 / 158  Tiếp  Cuối

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.