VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 9:14-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/17/2017; P: 9/19/2017; 160 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 9:41:3
Đọc  Chia sẻ
Gióp 1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 956 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:41:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 703 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:40:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 479 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:40:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 681 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 776 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/22/2013; 901 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:39:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 7:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/15/2012; 780 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 9:38:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/16/2011; 2659 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:37:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:1-9; Châm-ngôn 4:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/20/2010; 1979 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 9:37:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  124 / 258  Tiếp  Cuối

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.