VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 1144 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:44:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/14/2014; 1504 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:44:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1745 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/11/2015; P: 10/14/2015; 597 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 1271 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 665 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/4/2018; 429 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:12-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/8/2009; 631 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 1308 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1540 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 10:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  125 / 262  Tiếp  Cuối

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.