VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/12/2014; 666 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:24:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 319 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:24:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 294 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:24:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Nguyễn Thành An
C:10/14/2007; 2159 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:24:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Pastor Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:23:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/18/2014; 261 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 24:1-6
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/24/2017; 784 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:6/30/2016; P: 8/6/2017; 367 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:21:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 750 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:20:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:1-12; Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/1/2009; 2258 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 11:20:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  127 / 255  Tiếp  Cuối

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.