VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 702 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:8:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 2248 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:5:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 4065 xem 37 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:4:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 842 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:1:53
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 421 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 958 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:1:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1157 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:1:7
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 1156 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 4:0:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 1000 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 3:59:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1048 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 3:57:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  133 / 157  Tiếp  Cuối

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.