VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 420 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:19:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 882 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:18:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 1052 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:18:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32
Pastor Lesly Joseph
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 925 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:18:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2423 xem 50 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:18:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:29-31
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/3/2016; P: 7/16/2016; 846 xem
Xem lần cuối 6/13/2021 2:18:17
Xem-VM  Chia sẻ
2 Sử-ký 2:7-14; 1 Phi-e-rơ 5:6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:7/2/2016; P: 7/16/2016; 714 xem
Xem lần cuối 6/13/2021 2:17:59
Xem-VM  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:7-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 1461 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:17:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 525 xem
Xem lần cuối 6/13/2021 2:17:30
Xem-VM  Chia sẻ
Ê-xơ-tê 5:1-14; Ê-xơ-tê 6:1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2014; P: 11/21/2014; 2003 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 2:17:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  138 / 310  Tiếp  Cuối

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.