VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/13/2008; 1247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:19:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:18:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đinh Văn Tư
C:7/15/2012; 2651 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:18:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:4/13/2014; 542 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2010; 2942 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:13:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:7-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/25/2010; 661 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:12:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-4; Mi-chê 2:12-13; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/18/2011; 1112 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:12:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/11/2014; 551 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:12:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-27
Pastor Hồ Long
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 398 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 21:12:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  138 / 177  Tiếp  Cuối

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.