VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Quý Nhất Trên Đời

Quý Nhất Trên Đời

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/30/2011; 2707 xem 20 lưu
Xem lần cuối 55.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bẩy Của Sự Chết

Châm-ngôn 13:14-27; Thi-thiên 42:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1362 xem 1 lưu
Xem lần cuối 56.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2018; P: 1/14/2019; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Gương Chí Hiếu

Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/21/2009; 1174 xem 6 lưu
Xem lần cuối 56.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Đất & Bình Yên

Thi-thiên 37:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1037 xem
Xem lần cuối 57.17 phút
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Christ Và Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:20-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/4/2016; P: 9/8/2016; 1234 xem 12 lưu
Xem lần cuối 57.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Tuyệt Vời

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/14/2010; 953 xem
Xem lần cuối 57.82 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Trong Đời Mới

Mác 15:42
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/26/2016; 891 xem 31 lưu
Xem lần cuối 58.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh Lớn Lên Trong Năm Mới

1 Cô-rinh-tô 3:6-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2014; 873 xem
Xem lần cuối 58.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thức Ăn Cúng Kiến

Đa-ni-ên 1:5-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/3/2013; 2438 xem 27 lưu
Xem lần cuối 58.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 211  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.