VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 25
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 1263 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 45:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/21/2014; 1174 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2020; P: 1/14/2021; 30 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/20/2014; 793 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:58:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 5:11-6:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1238 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:56:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 5431 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:55:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:15-17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/6/2014; 1157 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:54:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/1/2009; 1275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:53:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Ông Phạm Xuân Thiên
C:5/27/2018; P: 6/23/2018; 1093 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:52:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 237  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.