VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 17:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2006; 2383 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:34:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/8/2014; 1765 xem 30 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:33:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2016; P: 1/16/2016; 1440 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:32:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 643 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1732 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:30:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/10/2014; 448 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:27:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-15; Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 358 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:27:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 172 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 910 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:26:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 606 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/26/2019 0:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 170  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.