VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 733 xem
Xem lần cuối 12/14/2019 7:42:32
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 563 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/3/2019; P: 11/7/2019; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:40:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:5-20
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:12/2/2012; 982 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:40:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 53:4-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2012; 1387 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 415 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:39:42
Đọc  Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 619 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:37:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:22a, 24-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/7/2010; 1696 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:37:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2375 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 7:36:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  144 / 203  Tiếp  Cuối

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.