VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Ti-mô-thê 1:15; Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/24/2010; P: 12/22/2015; 759 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:50:2
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-7
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/21/2013; 698 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:49:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 654 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:49:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:45:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/29/2013; 1215 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:45:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:5a
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 296 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:44:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1905 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:44:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Hoàng Siêu
C:9/1/2013; 650 xem
Xem lần cuối 9/27/2020 18:40:26
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/13/2015; P: 9/18/2015; 2057 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:40:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2007; 3493 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 18:31:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  150 / 157  Tiếp  Cuối

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.