VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-sai 49:15; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 247 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:32:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/15/2014; 534 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:13-16; Mác 10:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:31:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 247 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:30:51
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16-27:1
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 305 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:29:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 905 xem 29 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2585 xem 37 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:25:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/18/2014; P: 12/28/2014; 1154 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:25:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2007; 2855 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:23:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 834 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 21:23:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  157 / 169  Tiếp  Cuối

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.