VietChristian
VietChristian
nghe.app

Châm-ngôn 23:22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/10/2009; 1945 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:27:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:13-27
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 973 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 20:26:41
Xem  Chia sẻ
Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 2011 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:24:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1667 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 20:23:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/26/2010; 2628 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:23:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/1/2012; 965 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:23:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2
Mục Sư Hoàng Siêu
C:11/3/2013; 802 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:26; Ga-la-ti 6:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/9/2014; 1013 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:20:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2008; 1003 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:20:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 1045 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 20:20:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  158 / 204  Tiếp  Cuối

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.