VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

2 Phi-e-rơ 2:12-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/15/2011; 437 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:18:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 73 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 11:18:12
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2013; 2965 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:18:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 1244 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:16:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 814 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 531 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:14:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 729 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:13:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/30/2008; 1995 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:13:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 57:14-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/13/2013; 652 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:13:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 416 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:12:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 147  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.