VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 1126 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:4:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2009; 2468 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:3:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 559 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:2:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:8; Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/23/2019; P: 11/25/2019; 335 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:0:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-15:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/25/2013; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 2:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/4/2016; P: 9/9/2016; 1009 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 2:59:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/21/2014; 1758 xem 35 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 2:58:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1194 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 2:57:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/22/2012; 2517 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 2:56:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8; Thi-thiên 91:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2016; 725 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 2:56:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 87  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.