VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 2:4-7; Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/15/2019; P: 1/1/2020; 91 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/26/2012; 820 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:45:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:32-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/28/2013; 1279 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1122 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:37:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 5:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/24/2012; 1996 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:35:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 567 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:4-6; Ma-thi-ơ 8:16-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/5/2014; 1593 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:34:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/10/2018; P: 7/20/2018; 249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:34:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/8/2018; 505 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 20:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 129  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.