VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1063 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 17:40:27
Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/10/2006; 408 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1518 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 17:36:53
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/10/2018; P: 6/11/2018; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:36:23
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/13/2014; 600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:36:1
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 678 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 602 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 668 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:35:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 839 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:35:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 423 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:35:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 141  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.