VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 16:24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1088 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.61 phút
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 2202 xem 22 lưu
Xem lần cuối 15.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/1/2009; 2486 xem 10 lưu
Xem lần cuối 15.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/25/2011; 914 xem 7 lưu
Xem lần cuối 15.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1713 xem 41 lưu
Xem lần cuối 16.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 1135 xem 22 lưu
Xem lần cuối 16.66 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Lê Văn Thể
C:9/1/2013; 787 xem
Xem lần cuối 16.93 phút
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/10/2016; 814 xem 8 lưu
Xem lần cuối 17.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/23/2011; 431 xem 3 lưu
Xem lần cuối 18.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 501 xem 7 lưu
Xem lần cuối 18.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 91  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.