VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/17/2017; P: 1/1/2018; 127 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/6/2016; 732 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1295 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:51-54
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 81 xem
Xem lần cuối 2.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2852 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2011; 2547 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2.59 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2072 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1430 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 1251 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4.46 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/15/2017; P: 10/16/2017; 1000 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4.62 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 143  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.