VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10
Pastor Kul Bal
C:9/24/2017; P: 10/1/2017; 552 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/30/2008; 2047 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/22/2019; P: 9/28/2019; 307 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/2/2009; 1400 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 64:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/3/2010; 538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 181 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/1/2020; 230 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/29/2020; 132 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 1019 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/18/2018; P: 2/23/2018; 493 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 95  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.