VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lê-vi Ký 19:26; Truyền-đạo 9:1
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:5/22/2011; 1477 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 8:2:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3331 xem 49 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 8:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 419 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 8:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 517 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 8:0:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 154 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 8:0:42
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/30/2014; P: 12/5/2014; 1605 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 8:0:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/2/2016; P: 10/23/2016; 863 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 7:58:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2009; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 7:57:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 455 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 7:56:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/13/2014; 1414 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 7:52:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 127  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.