VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phi-líp 2:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/8/2020; P: 2/10/2020; 32 xem
Xem lần cuối 2/17/2020 0:33:10
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:13-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 515 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:31:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:28-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/7/2012; 1033 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:31:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 958 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:30:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 268 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:29:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 1633 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:17-23; Ê-phê-sô 2:6; Ê-phê-sô 3:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2012; 1374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 503 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:27:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:11/2/2014; P: 11/14/2014; 1318 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:25:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/14/2018; 323 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 108  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.