VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/21/2010; 1138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:38:26
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 73 xem
Xem lần cuối 4/5/2020 6:36:55
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/15/2011; 2458 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:34:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/30/2012; 784 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:33:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/27/2017; P: 8/29/2017; 1147 xem 28 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:32:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:31:28
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:1-3
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/22/2020; P: 3/26/2020; 418 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 6:8-13; 1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/1/2016; P: 7/16/2016; 592 xem
Xem lần cuối 4/5/2020 6:29:53
Xem-VM  Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 627 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:27:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 957 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 6:21:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 94  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.