VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 4:14-30; Ma-thi-ơ 13:54-58; Mác 6:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 34.65 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 37.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2011; 2640 xem 26 lưu
Xem lần cuối 38.82 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/21/2020; 280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 39.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:0-2:0
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/10/2020; P: 5/12/2020; 283 xem 8 lưu
Xem lần cuối 41.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:16-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/24/2010; 1756 xem 7 lưu
Xem lần cuối 42.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-13
Mục Sư Nguyễn Sang
C:5/17/2020; P: 5/29/2020; 44 xem 1 lưu
Xem lần cuối 47.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 8:27-40
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/7/2010; 1139 xem 9 lưu
Xem lần cuối 49.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2010; 2337 xem 26 lưu
Xem lần cuối 52.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 670 xem 9 lưu
Xem lần cuối 58.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 126  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.