VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 728 xem 12 lưu
Xem lần cuối 19.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 19.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2124 xem
Xem lần cuối 20.91 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Đặng Chính
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 439 xem 4 lưu
Xem lần cuối 21.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1591 xem 34 lưu
Xem lần cuối 21.07 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:27-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:48-59
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/3/2013; 1496 xem 9 lưu
Xem lần cuối 22.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 345 xem 5 lưu
Xem lần cuối 22.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 23.72 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1415 xem 35 lưu
Xem lần cuối 26.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.