VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 1648 xem 30 lưu
Xem lần cuối 15.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/7/2007; 290 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/4/2009; 1058 xem
Xem lần cuối 17.11 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/8/2012; 609 xem
Xem lần cuối 17.80 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/12/2014; 771 xem 7 lưu
Xem lần cuối 17.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1951 xem 46 lưu
Xem lần cuối 17.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 817 xem 9 lưu
Xem lần cuối 17.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1386 xem 18 lưu
Xem lần cuối 18.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/16/2018; P: 11/4/2018; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 18.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-6; Rô-ma 10:16-17; Xa-cha-ri 4:6-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 310 xem 6 lưu
Xem lần cuối 19.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 98  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.