VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2009; 2932 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:24:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:29-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/6/2014; 589 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:23:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/29/2009; 968 xem
Xem lần cuối 10/19/2019 14:23:19
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 420 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:5/23/2010; 1464 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:22:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/23/2014; 821 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17
Mục Sư Ngô Thành Tâm
C:5/24/2008; 2815 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:20:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 231 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:19:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-40
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:3/13/2011; 1519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:19:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3277 xem 44 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:19:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 168  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.