VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 378 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:30-32; Ê-phê-sô 5:1-2
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:7/21/2019; 259 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:28:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2014; 557 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:26:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 202 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 23:24:8
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2013; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:21:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2009; 1355 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:21:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:18:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/22/2013; 610 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:17:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/5/2010; 1515 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 23:17:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 122  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.