VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:32:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1800 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:32:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 1776 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:31:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2010; 1939 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:30:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:30-58
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 752 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:30:5
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/2/2014; 941 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:29:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1692 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:29:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:33-34; Các Quan Xét 7:1-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2012; 1186 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:29:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1830 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:29:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 105:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/24/2019; P: 11/26/2019; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 20:28:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 116  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.