VietChristian
VietChristian
nghe.app

Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2184 xem 19 lưu
Xem lần cuối 13.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/3/2018; 1132 xem 20 lưu
Xem lần cuối 14.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2019; P: 8/23/2019; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2523 xem 42 lưu
Xem lần cuối 14.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2261 xem 30 lưu
Xem lần cuối 15.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2007; 561 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.90 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 1988 xem 28 lưu
Xem lần cuối 16.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 499 xem 8 lưu
Xem lần cuối 17.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/29/2007; 800 xem 8 lưu
Xem lần cuối 17.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 918 xem 13 lưu
Xem lần cuối 17.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 202  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.