VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 12:29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 542 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 505 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:35-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 502 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 13.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 1203 xem 23 lưu
Xem lần cuối 13.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/3/2007; 303 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/1/2017; P: 1/6/2017; 732 xem 3 lưu
Xem lần cuối 14.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-20
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 14.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1213 xem 17 lưu
Xem lần cuối 15.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2524 xem 26 lưu
Xem lần cuối 15.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 111  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.