VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ha-ba-cúc 1:1-4; Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/19/2015; P: 8/12/2015; 1109 xem 17 lưu
Xem lần cuối 31.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/18/2016; P: 9/21/2016; 1531 xem 7 lưu
Xem lần cuối 31.57 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1567 xem 29 lưu
Xem lần cuối 34.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/26/2016; 799 xem 4 lưu
Xem lần cuối 36.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/4/2011; 1972 xem 11 lưu
Xem lần cuối 37.11 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/4/2018; 308 xem 11 lưu
Xem lần cuối 37.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Minh Nguyên
C:5/10/2009; 3840 xem 24 lưu
Xem lần cuối 37.92 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15:10-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/28/2012; 1659 xem 18 lưu
Xem lần cuối 38.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32
Pastor Lesly Joseph
C:12/28/2014; P: 12/31/2014; 762 xem 2 lưu
Xem lần cuối 39.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 40.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 302  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.