VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/28/2019; P: 5/4/2019; 335 xem 11 lưu
Xem lần cuối 17.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 17.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17::3-6
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/24/2017; P: 9/25/2017; 489 xem 11 lưu
Xem lần cuối 17.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 278 xem 5 lưu
Xem lần cuối 17.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 695 xem 8 lưu
Xem lần cuối 18.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/4/2012; 1162 xem 10 lưu
Xem lần cuối 20.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/27/2011; 2323 xem 10 lưu
Xem lần cuối 20.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/11/2018; P: 11/22/2018; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1016 xem 12 lưu
Xem lần cuối 22.47 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/23/2014; P: 11/28/2014; 1318 xem 21 lưu
Xem lần cuối 24.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 180  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.