VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 704 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 839 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:16-40
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2009; 2179 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/1/2009; 2238 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2; Ma-thi-ơ 5:48
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 957 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12.25 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 28 xem
Xem lần cuối 12.68 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/21/2020; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9; ; Ê-sai 53:3-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2010; 2572 xem 21 lưu
Xem lần cuối 13.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 113  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.