VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

1 Phi-e-rơ 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:29:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/23/2020; P: 2/27/2020; 464 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:29:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2008; 3736 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:28:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/25/2010; P: 4/30/2020; 3175 xem 30 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:25:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:24:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/19/2014; 2489 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:24:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:11/27/2016; P: 12/3/2016; 528 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:23:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26b
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/24/2011; 1379 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:22:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1498 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:20:6
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 16:13:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 181  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.