VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Rô-ma 13:12-14; Rô-ma 8:5-8,12-16; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/29/2019; P: 10/13/2019; 447 xem 1 lưu
Xem lần cuối 25.91 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/29/2009; 502 xem 3 lưu
Xem lần cuối 26.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:7; Ê-phê-sô 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 437 xem 6 lưu
Xem lần cuối 26.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/8/2020; P: 1/7/2021; 194 xem 5 lưu
Xem lần cuối 26.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 392 xem 7 lưu
Xem lần cuối 26.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 4:1-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/20/2009; 601 xem 9 lưu
Xem lần cuối 27.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/5/2020; P: 1/27/2020; 147 xem 6 lưu
Xem lần cuối 27.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 798 xem 8 lưu
Xem lần cuối 28.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/21/2014; P: 1/1/2015; 876 xem 6 lưu
Xem lần cuối 29.47 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37:1-14
Ông Phạm Xuân Thiên
C:5/27/2018; P: 6/23/2018; 1094 xem 19 lưu
Xem lần cuối 29.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 280  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.