VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2012; 852 xem 6 lưu
Xem lần cuối 30.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:30-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/13/2008; 3941 xem 26 lưu
Xem lần cuối 30.79 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/1/2009; 2465 xem 7 lưu
Xem lần cuối 31.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/11/2014; 501 xem 7 lưu
Xem lần cuối 31.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/4/2018; P: 11/22/2018; 191 xem 3 lưu
Xem lần cuối 32.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1580 xem 21 lưu
Xem lần cuối 32.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1106 xem 7 lưu
Xem lần cuối 33.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/23/2010; 2133 xem 11 lưu
Xem lần cuối 33.45 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 33.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 156 xem 4 lưu
Xem lần cuối 34.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.