VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Cô-rinh-tô 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/9/2019; P: 8/23/2019; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 44.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/22/2019; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 45.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:66-71
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/23/2012; 1853 xem 9 lưu
Xem lần cuối 45.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:27-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/1/2012; 915 xem 6 lưu
Xem lần cuối 46.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-17
Truyền Đạo Trần Việt
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 518 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.73 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7; 1 Phi-e-rơ 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/15/2019; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 47.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2267 xem 6 lưu
Xem lần cuối 47.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Mai Tấn David
C:7/24/2016; P: 7/29/2016; 672 xem 2 lưu
Xem lần cuối 47.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/14/2010; 2407 xem 16 lưu
Xem lần cuối 49.55 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 202  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.