VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/19/2005; 394 xem 2 lưu
Xem lần cuối 39.45 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 1081 xem 5 lưu
Xem lần cuối 39.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2009; 2424 xem 8 lưu
Xem lần cuối 40.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 764 xem 5 lưu
Xem lần cuối 41.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/9/2016; P: 10/12/2016; 649 xem 13 lưu
Xem lần cuối 41.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/8/2009; 651 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 502 xem 8 lưu
Xem lần cuối 44.77 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2012; 2089 xem 13 lưu
Xem lần cuối 44.80 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Lục
C:5/4/2014; 1027 xem 5 lưu
Xem lần cuối 45.22 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2012; 1025 xem 2 lưu
Xem lần cuối 46.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 241  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.