VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 1040 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:53:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 825 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:52:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2009; 501 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:8-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1612 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:51:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 2080 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:49:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/10/2016; 954 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:48:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:10-11; Hê-bơ-rơ 3:6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/22/2019; P: 1/24/2020; 281 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:27-31
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:8/19/2018; 799 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:45:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/13/2013; 720 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:44:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  126 / 275  Tiếp  Cuối

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.