VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Phan Minh Hội
C:10/4/2015; P: 10/5/2015; 1355 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:34:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10; 1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/15/2013; 1958 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:33:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/27/2018; P: 5/31/2018; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:33:31
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:51-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/1/2018; P: 4/2/2018; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:33:27
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/23/2012; 1102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:33:18
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 4:6; 2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1019 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:31:50
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1265 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:31:46
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/27/2014; 773 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:31:41
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/1/2013; 705 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2021 22:31:37
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/29/2010; 974 xem
Xem lần cuối 9/27/2021 22:31:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  131 / 222  Tiếp  Cuối

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.