VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 708 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 1710 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:40:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/8/2013; 1512 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:38:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:11/20/2011; 1216 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 20:37:4
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 744 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:36:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2012; 1026 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:36:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/14/2020; P: 2/17/2021; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:36:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/19/2013; 1327 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:35:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 806 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 20:34:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-14; Ga-la-ti 5:22-25; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/7/2013; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 20:33:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  140 / 194  Tiếp  Cuối

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.