VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ma-thi-ơ 16:13-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 881 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 729 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:36:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/4/2013; 478 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/30/2021; P: 6/4/2021; 731 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 416 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 1173 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/31/2018; 900 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:33:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/29/2021; 118 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 5:17-25
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/18/2013; 1121 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:31:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  145 / 232  Tiếp  Cuối

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.