VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Rô-ma 12:9-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/4/2013; 478 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/30/2021; P: 6/4/2021; 731 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 416 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 570 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 1173 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/31/2018; 900 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:33:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/29/2021; 118 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:5-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 588 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:31:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/2/2010; 2894 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:31:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:31:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  146 / 232  Tiếp  Cuối

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.