VietChristian
VietChristian
nghe.app
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/2/2021; P: 5/7/2021; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/18/2014; 854 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43; 1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/5/2018; P: 8/6/2018; 668 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:42:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:12,14-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/6/2013; 1749 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:41:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:19-34
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/18/2021; P: 4/22/2021; 546 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:40:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 976 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:39:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:7-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 655 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/2/2022; P: 1/3/2022; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 897 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:35:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:10-20; Sáng-thế Ký 26:6-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/2/2014; 1289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 0:35:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  153 / 251  Tiếp  Cuối

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.