VietChristian
VietChristian
svtk.net
Thi-thiên 23
Mục Sư Phan Phước Lành
C:11/17/2019; P: 11/18/2019; 1633 xem 11 lưu
Xem lần cuối 34.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25
Pastor Michael Faber
C:9/6/2015; P: 9/7/2015; 1152 xem 7 lưu
Xem lần cuối 35.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2016; P: 10/1/2016; 1823 xem 33 lưu
Xem lần cuối 35.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2430 xem 29 lưu
Xem lần cuối 36.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/24/2016; P: 4/26/2016; 1540 xem 7 lưu
Xem lần cuối 38.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2014; 938 xem 12 lưu
Xem lần cuối 41.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/22/2019; 450 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2012; 849 xem 6 lưu
Xem lần cuối 42.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/23/2022; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 42.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:34
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/23/2023; P: 4/27/2023; 231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 191  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.