VietChristian
VietChristian
nghe.app
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 3200 xem 8 lưu
Xem lần cuối 43.16 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 767 xem
Xem lần cuối 43.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2372 xem 26 lưu
Xem lần cuối 43.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 941 xem 5 lưu
Xem lần cuối 46.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:3-7,13-16,25-26; Sáng-thế Ký 5:21-24,28-29; Sáng-thế Ký 6:8-9
Mục Sư Trần Việt Dũng
C:5/23/2021; P: 5/24/2021; 556 xem 6 lưu
Xem lần cuối 47.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2008; 2663 xem 19 lưu
Xem lần cuối 48.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/22/2012; 1647 xem 7 lưu
Xem lần cuối 49.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 3102 xem 34 lưu
Xem lần cuối 49.58 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 1615 xem 4 lưu
Xem lần cuối 49.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 2166 xem 52 lưu
Xem lần cuối 49.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.