VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Giăng 2:15-17; Sáng-thế Ký 13: 1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/25/2010; 1590 xem 11 lưu
Xem lần cuối 37.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 2412 xem 43 lưu
Xem lần cuối 38.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-11; Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/3/2017; P: 12/28/2017; 556 xem 1 lưu
Xem lần cuối 39.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/25/2016; P: 12/24/2016; 575 xem 1 lưu
Xem lần cuối 40.26 phút
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/15/2009; 642 xem 2 lưu
Xem lần cuối 40.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 1125 xem 6 lưu
Xem lần cuối 40.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:8-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/13/2019; 472 xem 4 lưu
Xem lần cuối 41.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:12/12/2010; 2296 xem 20 lưu
Xem lần cuối 42.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 2861 xem 41 lưu
Xem lần cuối 42.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:31-32; Ma-thi-ơ 19:1-9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/7/2021; P: 2/10/2021; 640 xem 24 lưu
Xem lần cuối 42.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 159  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.