VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 15 xem
Xem lần cuối 6/5/2020 15:50:6
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 35 xem
Xem lần cuối 6/5/2020 16:35:12
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 24:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/20/2020; 63 xem
Xem lần cuối 6/3/2020 23:33:6
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12; Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 23:33:34
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 14:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 35 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 13:24:37
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/3/2020; P: 5/5/2020; 31 xem
Xem lần cuối 6/4/2020 15:25:42
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/26/2020; P: 5/4/2020; 58 xem
Xem lần cuối 6/4/2020 3:16:28
Đọc  Chia sẻ
E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/26/2020; P: 4/27/2020; 120 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 23:40:38
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 21:28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 52 xem
Xem lần cuối 6/4/2020 13:54:39
Đọc  Chia sẻ
Giăng 11:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/12/2020; 108 xem
Xem lần cuối 6/5/2020 16:36:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.