VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 7:11:12
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/15/2020; P: 11/23/2020; 20 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 7:13:47
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:5-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/8/2020; P: 11/10/2020; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/1/2020; P: 11/3/2020; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 18:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 149 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 3:30:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 21:20:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:9-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 52 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 16:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 7:43:15
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 98 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 18:30:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 98 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 2:24:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.