VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 20:55:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/14/2021; P: 2/17/2021; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 7:52:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2021; P: 2/10/2021; 58 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 5:46:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/31/2021; P: 2/2/2021; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 8:37:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/17/2021; P: 1/20/2021; 71 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 16:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 92 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 1:53:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/3/2021; P: 1/7/2021; 94 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 0:57:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 20:26:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/20/2020; P: 12/22/2020; 159 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/5/2021 1:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/19/2020; P: 12/21/2020; 57 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 9:9:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 75  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.