VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Gia-cơ 1:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/10/2019; P: 3/13/2019; 58 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 18:56:37
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 5:27-32; Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/3/2019; P: 3/6/2019; 37 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 3:6:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 21:16:35
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:38-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 61 xem
Xem lần cuối 3/17/2019 4:35:23
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 23:9:44
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 1:13:3
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 78 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 4:57:55
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 4:57:42
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 4:57:39
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 7:17:37
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.