VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 3 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 7:46:51
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/16/2020; P: 2/18/2020; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 20:16:24
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 74 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 19:27:27
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/8/2020; P: 2/10/2020; 47 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 18:33:26
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 21:17:10
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 16:39:55
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 63 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 23:57:13
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 154 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 16:40:39
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 69 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 16:40:51
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/22/2019; 99 xem
Xem lần cuối 2/26/2020 16:38:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 70  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.