VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/20/2020; P: 9/22/2020; 42 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 7:30:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 57 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 8:46:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:23-26
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/6/2020; P: 9/12/2020; 80 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 19:10:8
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:32:6
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 2:1-21; Giô-suê 6:22-25; Ma-thi-ơ 1:5; Hê-bơ-rơ 11:31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/16/2020; P: 8/25/2020; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 1:59:55
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 105:39-41
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 121 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 0:59:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/26/2020; P: 7/30/2020; 113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 2:3:10
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 219 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 10:29:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 156 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 2:15:55
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/21/2020; P: 6/23/2020; 90 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 17:30:0
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 73  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.