VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Sáng-thế Ký 16:1-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/29/2023; P: 1/31/2023; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 1:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/15/2023; P: 1/24/2023; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 7:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2023; P: 1/7/2023; 37 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 6:7:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/25/2022; P: 12/31/2022; 125 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 11:52:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 2:20; Ru-tơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/11/2022; P: 12/20/2022; 64 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 6:5:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/4/2022; P: 12/10/2022; 81 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 6:4:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/27/2022; P: 12/3/2022; 63 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 9:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/20/2022; P: 11/22/2022; 70 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 4:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-6,27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/13/2022; P: 11/17/2022; 106 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 6:2:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11; Cô-lô-se 3:23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/6/2022; P: 11/11/2022; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/5/2023 12:45:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 84  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.