VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Khải Tượng Và Ước Mơ

Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 16 xem
Xem lần cuối 49.22 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quyền Năng Thần Linh

Các Quan Xét 14:5-6; Các Quan Xét 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 29 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 21:9:44
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ

Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 3:34:0
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nhờ Cậy Danh Giê-hô-va

Thi-thiên 20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 89 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 5:46:10
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúng Ta Đựng Gì Trong Bình Đất?

2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 21:13:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Môn Đồ Của Chúa Giê-xu

Giăng 8:31-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/22/2018; P: 7/23/2018; 104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2018 20:7:48
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Như Trẻ Nhỏ

Ma-thi-ơ 18:1-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 10:2:11
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Ưu Tiên Lắng Nghe Lời Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/1/2018; P: 7/2/2018; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 3:33:29
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Nam Của Đức Chúa Trời

1 Ti-mô-thê 5:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/17/2018; P: 6/18/2018; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2018 1:54:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đỡ Tay Nhau

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/10/2018; P: 6/11/2018; 90 xem
Xem lần cuối 9/20/2018 17:41:36
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.