VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 22:30:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 879 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 20:32:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-19
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:4/14/2019; P: 5/2/2019; 153 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 17:54:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 6:47:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 229 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/27/2019 5:19:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 0:6:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2016; 316 xem
Xem lần cuối 9/21/2019 1:28:26
Đọc  Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 516 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 23:52:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1536 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 16:54:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/20/2016; P: 3/21/2016; 769 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 13:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.