VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 610 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 22:46:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 547 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 5:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 800 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 20:43:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 775 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 2:38:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 809 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 7:54:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 787 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 11:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 883 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 14:5:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 724 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 10:49:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 1034 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 23:5:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 594 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 11:18:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.