VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 226 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 19:58:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 463 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 17:42:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/9/2019 21:47:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 412 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/7/2019 21:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 10:50:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 18:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 502 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 10:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:17-19
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/18/2017; P: 2/27/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2019 16:27:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 520 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 3:32:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/24/2016; P: 12/28/2016; 487 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 23:58:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.