VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 359 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 18:15:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 376 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 4:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 554 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 15:21:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 5
Pasteur Christophe Paya
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 21:21:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 585 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/17/2021 1:40:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1-6; Dân-số Ký 14:26-30
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/21/2018; P: 1/25/2018; 661 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:39:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 663 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 7:33:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 603 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:21:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/16/2017; P: 5/4/2017; 780 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:19:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 481 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 7:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.