VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 698 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 15:56:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 716 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 22:0:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/28/2015; P: 2/20/2015; 1137 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 4:51:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/18/2015; P: 2/20/2015; 818 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 18:16:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/11/2015; P: 2/20/2015; 732 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2022 14:8:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/2/2014; P: 2/20/2015; 609 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 6:48:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 960 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 12:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/7/2014; 730 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/20/2022 4:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 730 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 6:9:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 886 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 11:2:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.