VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 871 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 13:51:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 916 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/19/2024 23:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/28/2015; P: 2/20/2015; 1341 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 13:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/18/2015; P: 2/20/2015; 998 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 8:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/11/2015; P: 2/20/2015; 901 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 13:51:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/2/2014; P: 2/20/2015; 791 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/19/2024 20:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 1225 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 13:4:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/7/2014; 939 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 14:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 945 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 12:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 1093 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/21/2024 16:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.