VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 551 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 7:11:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 568 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:11:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/28/2015; P: 2/20/2015; 974 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 16:33:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/18/2015; P: 2/20/2015; 648 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:43:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/11/2015; P: 2/20/2015; 573 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:0:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/2/2014; P: 2/20/2015; 461 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 23:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 743 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/7/2014; 573 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 1:22:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 568 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 12:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 715 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:14:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.