VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 21:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/8/2015; P: 2/19/2015; 517 xem 9 lưu
Xem lần cuối 52.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 543 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/28/2015; P: 2/20/2015; 930 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:9:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/18/2015; P: 2/20/2015; 618 xem 17 lưu
Xem lần cuối 9/29/2019 2:23:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/11/2015; P: 2/20/2015; 544 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 13:7:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/2/2014; P: 2/20/2015; 427 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 23:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 717 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 20:14:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/7/2014; 548 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 14:59:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 521 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 689 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 6:7:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.