VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng

Giăng 20:1-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/20/2014; 1327 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 10:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Tôn Giáo Đến Tâm Giao

Lu-ca 19:28-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/13/2014; 1254 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 11:49:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Đau Khổ Đến Đắc Thắng

Đa-ni-ên 2,3,6
Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:4/6/2014; 510 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 20:25:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Tội Nhân Đến Thánh Nhân

Giô-suê 2:1-21
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/30/2014; 1266 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 21:43:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Chết Đến Sống

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/23/2014; 1297 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 8:21:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.