VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 626 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 15:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 622 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 15:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:1-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/26/2014; 567 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 6:55:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/31/2014; 664 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 1:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/29/2014; 706 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 2:5:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/15/2014; P: 6/22/2014; 526 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 20:48:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/18/2014; 965 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 15:14:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 1121 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 16:15:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/4/2014; 765 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 6:34:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/27/2014; 944 xem 15 lưu
Xem lần cuối 46.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.