VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 603 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 7:2:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 592 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 11:57:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 2:1-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/26/2014; 547 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 19:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/31/2014; 639 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 14:21:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/29/2014; 665 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:36:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/15/2014; P: 6/22/2014; 509 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 16:22:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/18/2014; 928 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 8:37:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 1053 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 11:20:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/4/2014; 721 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 19:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/27/2014; 884 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 18:43:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.