VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-26
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/28/2021; P: 3/4/2021; 17 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 51 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 17:7:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/14/2021; P: 2/22/2021; 113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 12:18:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/7/2021; P: 2/14/2021; 192 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 1:11:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:1-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/31/2021; P: 2/2/2021; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 14.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/24/2021; P: 1/25/2021; 120 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 19:49:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:27-34
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 201 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 4:28:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/4/2021 21:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/3/2021; P: 1/11/2021; 192 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:9:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/20/2020; P: 12/25/2020; 167 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/3/2021 7:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.