VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Mác 6:34
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/23/2023; P: 4/27/2023; 160 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 19:26:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:23-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2022; P: 10/12/2022; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 21:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/25/2022; P: 9/27/2022; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 19:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/4/2022; P: 9/8/2022; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2023 23:21:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/26/2022; P: 6/27/2022; 274 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 11:1:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/19/2022; P: 6/22/2022; 264 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 11:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/29/2022; P: 5/31/2022; 325 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 23:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/15/2022; P: 5/18/2022; 252 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 9:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/8/2022; P: 5/11/2022; 280 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 15:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/20/2022; P: 3/28/2022; 242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 10:59:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.