VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2019; P: 12/4/2019; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 53.77 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Ê-phê-sô 2:8
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/24/2019; P: 11/27/2019; 163 xem
Xem lần cuối 9.50 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 16:55:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2019; P: 11/14/2019; 352 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 12:50:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2019; P: 11/7/2019; 529 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 15:16:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2019; P: 10/25/2019; 542 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:36:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:49:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 650 xem 14 lưu
Xem lần cuối 59.41 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:20-22
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/29/2019; P: 10/2/2019; 230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 3:33:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 322 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 12:53:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 69  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.