VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 7:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2024; P: 4/18/2024; 64 xem
Xem lần cuối 17.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/7/2024; P: 4/12/2024; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 20:17:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2024; P: 4/5/2024; 119 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 22:19:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Truyền Đạo Phạm Công Bình
C:3/24/2024; P: 3/28/2024; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 20:19:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2024; P: 3/21/2024; 325 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 2:12:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2024; P: 3/16/2024; 201 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 9:18:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:1-6,16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2024; P: 3/7/2024; 240 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 12:4:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/25/2024; P: 2/29/2024; 166 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 5:9:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-24
Pastor Nguyễn Tuấn Anh
C:2/18/2024; P: 2/24/2024; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 19:35:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/11/2024; P: 2/15/2024; 364 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 23:20:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 91  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.