VietChristian
VietChristian
httl.org

3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 260 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 17:2:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 12:51:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 367 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 16:46:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 686 xem 8 lưu
Xem lần cuối 37.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 20:23:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 460 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 3:18:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Pastor Hồ Long
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 2:23:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 179 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 10:35:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2019; P: 4/27/2019; 492 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 16:52:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 723 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 17:42:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.