VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 12:0-13:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 211 xem 6 lưu
Xem lần cuối 36.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 22:8-13; 2 Các Vua 23:1-3
Pastor Hồ Long
C:9/13/2020; P: 9/19/2020; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 2:22:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2020; P: 9/13/2020; 263 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 22:59:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/30/2020; P: 9/4/2020; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 13:59:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/23/2020; P: 8/28/2020; 492 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 6:19:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:0-5:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2020; P: 8/21/2020; 396 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:34:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 296 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 12:12:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 590 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 6:33:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 558 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 15:31:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2020; P: 7/23/2020; 624 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 6:20:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 72  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.