VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

A-ghê 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/18/2021; P: 7/23/2021; 201 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:12-2:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/11/2021; P: 7/16/2021; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 23:34:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:45-52
Mục Sư Võ Chí Mai
C:7/4/2021; P: 7/8/2021; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 15:5:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/20/2021; P: 6/25/2021; 434 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 8:30:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:66-71
Truyền Đạo Nguyễn Tuấn Anh
C:6/13/2021; P: 6/17/2021; 205 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 0:24:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Truyền Đạo Lê Quang Phong
C:6/6/2021; P: 6/11/2021; 126 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 10:27:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/30/2021; P: 6/4/2021; 524 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/23/2021; P: 5/28/2021; 248 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 6:46:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 8:11-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/16/2021; P: 5/21/2021; 571 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 23:44:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-13
Minh Nguyên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 338 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 21:11:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 77  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.